مناقصات

فایل/ لینک سامانه

موضوع

بازگشایی پاکت

دریافت اسناد

نوع فراخوان

نوع مناقصه

برنده

نوع انتشار

کد فراخوان

تعويض پوشش

03/01/26

03/01/20

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000317

احداث سايبان

03/02/02

03/01/21

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000285

اياب و ذهاب

03/01/25

03/01/11

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000303

راهبري

03/02/09

03/02/02

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000316

راهبري

03/02/01

03/01/04

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000273

برق

03/02/02

03/01/21

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000259

لايروبي

03/02/02

03/01/21

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000302

تعويض پوشش

03/02/01

02/01/26

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000301

خريد كالا

03/02/11

03/01/14

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000297

نگهباني

03/02/01

02/12/28

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000295

غذا

03/02/01

03/01/26

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000300

بهسازي بلوك

03/01/29

03/01/15

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000312

كنترل مانيتورينگ

03/01/29

03/01/15

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000310

حفر چاه

03/01/29

03/01/15

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000311

غذا

03/01/25

02/12/24

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000290

برق رسانی

02/12/20

02/12/02

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000263

اتاق راديو

02/12/21

02/12/05

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000286

سوله

02/12/21

02/12/05

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000288

نگهباني

02/12/15

02/11/30

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000287

تاسیسات برق

02/12/22

02/12/02

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000274

غذا

03/01/18

02/12/10

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000284

خدمات فني

03/01/25

02/12/20

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000281

نگهبانی

03/01/25

02/12/13

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000282

نگهباني

02/12/19

02/12/02

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000283

ديوار بتني

02/12/16

02/11/25

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000266

نگهباني

02/12/05

02/11/17

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000262

غذا

03/01/25

02/12/08

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000278

تعويض پوشش

02/12/16

02/11/23

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000265

غذا

02/12/12

02/11/23

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000271

اياب و ذهاب

03/01/18

02/11/28

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000268

ايمني

02/12/12

02/11/18

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000258

ايمني

02/12/19

02/12/01

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000272

غذا

03/01/18

02/12/07

عمومی

مناقصه

نامشخص

فراخوان

2002001105000270

خدمات فني

01/06/22

01/06/08

عمومی

مناقصه

تلاشگران تاش

فراخوان

20010011050000100

غذا

01/08/01

01/07/17

عمومی

مناقصه

تجديد شد

فراخوان

2001001105000122

خدمات فني

02/02/09

01/12/23

عمومی

مناقصه

كيانمهر شاهرود

فراخوان

2001001105000240

خريد كالا

01/04/22

01/03/28

عمومی

مناقصه

تجديد شد

فراخوان

2000001105000326

راهبري

00/07/24

00/07/14

عمومی

مناقصه

طنين گستر جهان بين

فراخوان

2000001105000148

نگهباني

00/11/12

00/11/09

عمومی

مناقصه

تجديد شد

فراخوان

2000001105000232

نگهباني

00/10/21

00/10/17

عمومی

مناقصه

بهاران گستر گناوه

فراخوان

2000001105000260

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید