مناقصات قدیمی

كد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزايده نوع فراخوان موضوع فايل
2002001105000274 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي  تاسیسات برق داخلی تاسيسات برق داخلي 274
2002001105000278 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي غذا غذا 278
2002001105000283 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي نگهبانی نگهباني 283
2002001105000280 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي ایاب و ذهاب اياب و ذهاب 280
2002001105000263 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي  برق رسانی برق رساني 263

 

2002001105000268 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي ایاب و ذهاب اياب و ذهاب 268
2002001105000258 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي پيمان خدمات ایمنی و آتش نشانی ايمني 258
2002001105000272 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي خدمات ایمنی و آتش نشانی ايمني و آتش نشاني 272
2002001105000273 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي خدمات ایمنی و آتش نشانی ايمني و آتش نشاني 273
2002001105000264 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي پيمان غذايی پيمان غذايي 264
2002001105000265 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي تعويض پوشش 256
2002001105000262 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي حفاظت، مراقبت و  نگهبانی حفاظت 262
2002001105000248 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي خرید یک دستگاه کنترل ولو خريد 248
2002001105000249 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي خرید3 قلم قطعات یدکی توربین خريد قلم 249
2002001105000266 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي ديوار بتني ديوار بتني 266
2002001105000261 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي راهبری راهبري 261
2002001105000270 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي طبخ غذا طبخ غذا 270
2002001105000267 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي طبخ غذا غذا 267
2002001105000271 فراخوان مناقصه فراخوان عمومي طبخ غذا ghaza271
1002001105000007 فراخوان مزايده فراخوان عمومي 46 دستگاه انواع خودرو اسقاطی دريافت

 

 

 

 

 

 

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید